Mezinárodní kód botanické nomenklatury
(Tokijský kód)

KAPITOLA II.   JMÉNA TAXONŮ (VŠEOBECNÉ PŘEDPISY)

SEKCE 2.  TYPIFIKACE


Článek 8

8.1.    Typem jména druhu nebo vnitrodruhového taxonu je jediný dokladový exemplář nebo ilustrace, s výjimkou malých bylin a většiny bezcévnatých rostlin, u kterých se typ může skládat z více než jednoho jedince; tito by měli být uchováváni společně v jedné herbářové obálce nebo v jednom ekvivalentním preparátu (např. krabice, balíček, skleněná nádoba, mikroskopický preparát).

8.2.    Typové dokladové exempláře jmen taxonů musí být trvale konzervovány a nesmí to být živé rostliny nebo kultury.


*Příklad 1.    Kmen CBS 7351 uvedený jako typ jména Candida populi Hagler & al. (in Int. J. Syst. Bacteriol. 39: 98. 1989) je přijatený jako nomenklatorický typ, protože je trvale konzervován v metabolicky inaktivním stavu lyofilizací (viz také Dop. 8B.2).


8.3.     Není-li možno u druhu nebo vnitrodruhového taxonu nefosilních rostlin konzervovat dokladový exemplář jako typ jména nebo jestliže takové jméno nemá typový dokladový exemplář, typem může být ilustrace.

8.4.    Typem jména taxonu fosilních rostlin v úrovni druhu nebo nižší je dokladový exemplář, jehož vyobrazení buď doprovází platné zveřejnění jména, nebo je současně citováno (viz Čl. 38). Byla-li při platném zveřejnění uvedena nebo citována vyobrazení více než jednoho dokladového exempláře, jeden z těchto dokladových exemplářů musí být vybrán jako typ.

8.5.    Za nomenklatorický typ použitý při ustanovení taxonu fosilních rostlin má být považován jeden celý dokladový exemplář.


Doporučení 8A

8A.1.    Je-li holotypem, lektotypem nebo neotypem ilustrace, (viz Čl. 8.3), při určení použití jména by měl být pomocně použit dokladový exemplář nebo dokladové exempláře, na jejichž základě byla ilustrace vytvořena.

8A.2.    Není-li možno konzervovat typový dokladový exemplář a jako typ jména nového taxonu se ustanovuje ilustrace (viz Čl. 8.3), měly by být uvedeny údaje o sběru (původu) ilustrovaného materiálu (viz také Dop. 32D.2).

8A.3.    Je-li typový dokladový exemplář jména fosilní rostliny rozdělen na části (řezy fosilního dřeva, kousky rostlin ve vápnitých konkrecích v uhlí atd.), měly by být všechny části původně použité při sestavení diagnózy zřetelně označeny.

 

Doporučení 8B

8B.1.   Z materiálu holotypu jména nově popsané houby nebo řasy by měla být, je-li to možné, připravena živá kultura, která by měla být deponována alespoň ve dvou institucionálních sbírkách kultur nebo v genetických bankách. (Takové uložení nezbavuje povinnosti konzervovat holotypový dokladový exemplář ve smyslu Čl. 8.2.)

8B.2.   V případech, kdy nomenklatorickým typem je kultura trvale konzervovaná v metabolicky inaktivním stavu (viz Čl. 8, Příkl. 1), na jakýkoliv živý izolát získaný z této kultury by mělo být odkazováno výrazy "z typu [ex-type]" (ex typo), "z holotypu [ex-holotype]" (ex holotypo), "z izotypu [ex-isotype]" (ex isotypo) atd., aby bylo jasné, že tento materiál pochází z typu, ale sám nomenklatorický typ nepředstavuje.

 


       Předcházející     /    následující článek
Obsah

 

AKVÁRIUM  -  Vladimír  PELIKÁN

AKVARIJNÍ  ROSTLINY

OKRASNÁ  AKVÁRIA