Mezinárodní kód botanické nomenklatury
(Tokijský kód)

KAPITOLA II.  JMÉNA TAXONŮ (VŠEOBECNÉ PŘEDPISY)

SEKCE 4.  OMEZENÍ ZÁSADY PRIORITY


Článek 14

14.1.    Aby bylo zamezeno nevhodným změnám v nomenklatuře čeledí, rodů a druhů, způsobeným striktním použitím pravidel (zvláště zásady priority) vzhledem k počátečním datům uvedeným v Čl. 13, uvádí tento Kód v Dodatcích IIa, IIb, IIIaIIIb seznamy jmen, která jsou konzervována ( nomina conservanda ) a musí být zachována jako užitečné výjimky. Konzervovaná jména jsou oprávněná, a to i tehdy, byla-li původně neoprávněná.

14.2.    Cílem konzervace je zachování těch jmen, která nejlépe vyhovují z hlediska stability nomenklatury (viz Dop. 50E).

14.3.    Použití konzervovaných i zamítnutých jmen je určeno jejich nomenklatorickými typy. Typ druhového jména citovaný jako typ konzervovaného rodového jména může být, je-li to žádoucí, konzervován a uveden v Dodatku IIIA.

14.4.    Konzervované jméno čeledi nebo rodu je konzervováno proti všem jiným jménům stejné hierarchické úrovně založeným na stejném typu (nomenklatorická synonyma, která mají být zamítnuta), ať už jsou tato jména uvedena v příslušném seznamu zamítnutých jmen nebo ne, a také proti jménům založeným na jiných typech (taxonomická synonyma), která jsou uvedena v tomto seznamu.
Konzervovaná jména druhů
jsou konzervována proti všem jménům, která jsou uvedena jako zamítnutá, a proti všem kombinacím založeným na zamítnutých jménech.


Poznámka 1.    Tento Kód neumožňuje konzervaci jména proti sobě samému, t.j. proti stejnému jménu se stejným typem, ale s jiným místem a datem platného zveřejnění, než je uvedeno na příslušném místě v Dodatku IIa, IIb nebo IIIa, IIIb, případně i s jiným autorstvím (viz ale Čl. 14.9).

Poznámka 2.    Jméno druhu uvedené jako konzervované nebo zamítnuté v Dodatku IIIB mohlo být zveřejněno jako jméno nového taxonu nebo jako kombinace založená na starším jménu. Zamítnutí jména založeného na starším jménu nezabraňuje samo o sobě použití tohoto staršího jména, protože toto jméno není "kombinace založená na zamítnutém jménu" (Čl. 14.4).

Příklad 1.    Zamítnutí jména Lycopersicon lycopersicum (L.) H. Karst. ve prospěch jména L. esculentum Mill. nebrání použití homotypického jména Solanum lycopersicum L.


14.5.    Přichází-li v úvahu (soutěží-li) konzervované jméno společně s jedním nebo více jmény založenými na odlišných typech, proti kterým není výslovně konzervováno, pak bude v souladu s Čl. 11 přijato nejstarší z jmen přicházejících v úvahu. Výjimku tvoří některá konzervovaná jména čeledí (Dodatek IIB), která jsou konzervována i proti neuvedeným jménům.


Příklad 2.    Spojíme-li rod Weihea Spreng. (1825) s rodem Cassipourea Aubl. (1775), výsledný rod bude mít starší jméno Cassipourea, přestože jméno Weihea je konzervováno a Cassipourea ne.

Příklad 3.    Spojíme-li rod Mahonia Nutt. (1818) s rodem Berberis L. (1753), výsledný rod bude mít jméno Berberis, přestože jméno Mahonia je konzervováno a Berberis ne.

Příklad 4.    Jméno Nasturtium R. Br. (1812) se stalo konzervovaným jménem jen proti homonymu Nasturtium Mill. (1754) a nomenklatorickému synonymu Cardaminum Moench (1794); spojí-li se tento rod s rodem Rorippa Scop. (1760), spojený rod musí mít jméno Rorippa.


14.6.    Bylo-li jméno taxonu konzervováno proti staršímu jménu založenému na odlišném typu, podle Čl. 11 musí být toto starší jméno opět přijato v případě, že je považováno za jméno odlišného taxonu ve stejné hierarchické úrovni jako taxon, jehož jméno je nomen conservandum, s výjimkou případu, kdy starší zamítnuté jméno je homonymem konzervovaného jména.


Příklad 5.    Rodové jméno Luzuriaga Ruiz & Pav. (1802) je konzervováno proti starším jménům Enargea Banks ex Gaertn. (1788) a Callixene Comm. ex Juss. (1789). Je-li však rod Enargea považován za samostatný rod, je mu ponecháno jméno Enargea.


14.7.    Zamítnuté jméno nebo kombinace založená na zamítnutém jménu nemohou být obnoveny pro taxon, který zahrnuje typ příslušného konzervovaného jména.


Příklad 6.    Jméno Enallagma Baill. (1888) je konzervováno proti jménu Dendrosicus Raf. (1838), ale ne proti jménu Amphitecna Miers (1868); spojí-li se rody EnallagmaAmphitecna, výsledný rod musí mít jméno Amphitecna, přestože toto jméno není výslovně konzervováno proti jménu Dendrosicus.


14.8.    Typ konzervovaného jména uvedený v seznamu nemůže být změněn s výjimkou postupu vysvětleného v Čl. 14.12.


Příklad 7.    Bullock & Killick (in Taxon 6: 239. 1957) zveřejnili návrh, aby typ jména Plectranthus L'Hér. uvedený na seznamu byl změněn z P. punctatus (L.f.) L'Hér. na P. fruticosus L'Hér. Tento návrh byl schválen příslušnými komisemi a Mezinárodním botanickým kongresem.


14.9.    Jméno může být konzervováno s typem odlišným od toho, který byl ustanoven jeho autorem nebo určen použitím Kódu (viz také Čl. 10.4). Takové jméno je možno konzervovat buď z místa platného zveřejnění (ikdyž typ nebyl v té době zahrnut do jmenovaného taxonu), nebo z pozdějšího zveřejnění autorem, který do taxonu konzervovaný typ zahrnul. Ve druhém případě se původní jméno a konzervované jméno považují za homonyma (Čl. 53), ať už bylo konzervované jméno doprovázeno popisem nebo diagnózou pojmenovaného taxonu nebo ne.


Příklad 8.    Bromus sterilis L. (1753) je konzervován z místa původního zveřejnění, ikdyž konzervovaný typový exemplář (Hubbard 9045, E), sbíraný v roce 1932, nebyl původně zahrnut v Linného druhu.

Příklad 9.    Rod Protea L. (1753) nezahrnoval konzervovaný typ rodového jména P. cynaroides (L.) L. (1771), který byl v roce 1753 umístěn v rodu Leucadendron. Jméno Protea je proto konzervováno na základě zveřejnení v roce 1771 a jméno Protea L. (1771), ač nebylo ustanoveno jako nové rodové jméno a zahrnovalo i původní prvky typu, je považováno za platně zveřejněné homonymum jména Protea L. (1753).


14.10.    Konzervované jméno s odpovídajícími autonymy je konzervováno proti všem starším homonymům. Starší homonymum konzervovaného jména se sice nestává touto konzervací neoprávněným, ale není možno je použít; je-li toto jméno oprávněné, může sloužit jako bazionym jiného jména nebo kombinace založené na stejném typu (viz také Čl. 55.3).


Příklad 10.    Rodové jméno Smithia Aiton (1789) konzervované proti jménu Damapana Adans. (1763) je tím automaticky konzervováno proti staršímu homonymu Smithia Scop. (1777).


14.11.    Jméno je možno konzervovat proto, aby byl zachován určitý pravopis (ortografie) nebo gramatický rod. Jméno takto konzervované je přisuzováno beze změny priority autorovi, který je platně zveřejnil a ne autorovi, který později zavedl konzervovaný pravopis nebo gramatický rod.


Příklad 11.    Pravopis Rhodymenia, který použil Montagne (1839), je konzervovaný proti původnímu pravopisu Rhodomenia, který použil Greville (1830). Jméno se cituje jako Rhodymenia Grev. (1830).

Poznámka 3.    Datum konzervace nemá vliv na prioritu (Čl. 11) konzervovaného jména, která se určuje jen na základě data platného zveřejnění (Čl. 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45).


14.12.    Seznamy konzervovaných jmen zůstávají otevřené pro doplňky a změny. Jakýkoliv návrh dalšího jména musí být doprovázen výčtem argumentů svědčících pro a proti konzervaci. Takovéto návrhy musí být předloženy Hlavní nomenklatorické komisi (viz Odd. III), která je poskytne k prošetření komisím pro jednotlivé taxonomické skupiny.

14.13.    Konzervované jméno není možno ze seznamu vypustit.

14.14.    Byl-li návrh na konzervaci (nebo zamítnutí podle Čl. 56) jména po prošetření komisí pro příslušnou taxonomickou skupinu schválen Hlavní nomenklatorickou komisí, zachování (nebo zamítnutí) tohoto jména je schváleno až do definitivního rozhodnutí dalšího Mezinárodního botanického kongresu.


Doporučení  14A

14A.1.    Je-li návrh jména na konzervaci nebo zamítnutí předložen k prošetření příslušné komisi, autoři by měli, pokud možno, zachovat dosavadní způsob jeho použití až do doby, dokud Hlavní nomenklatorická komise nevydá k návrhu doporučení.

 


       Předcházející      /     následující článek
Obsah

 

AKVÁRIUM  -  Vladimír  PELIKÁN

AKVARIJNÍ  ROSTLINY

OKRASNÁ  AKVÁRIA