Mezinárodní kód botanické nomenklatury
(Tokijský kód)

KAPITOLA III.

NOMENKLATURA  TAXONŮ  PODLE JEJICH  HIERARCHICKÉ  ÚROVNĚ

SEKCE 1.

JMÉNA TAXONŮ V HIERARCHICKÝCH ÚROVNÍCH VYŠŠÍCH NEŽ ČELEĎ


Článek 16

16.1.    Jména taxonů v úrovni vyšší než čeleď jsou automaticky typifikována tehdy, jsou-li založena na rodových jménech (viz Čl. 10.7); pro takováto automaticky typifikovaná jména platí, že jména pododdělení nebo podkmenů, která zahrnují typ přijatého jména oddělení nebo kmene, dále jména podtříd, která zahrnují typ přijatého jména třídy, jakož i jména podřádů, která zahrnují typ přijatého jména řádu, mají být založena na rodových jménech odpovídajících těmto typům.


Poznámka 1.    Termíny "divisio" a "phylum" a jejich ekvivalenty v moderních jazycích jsou považovány za odpovídající stejné hierarchické úrovni. Jsou-li termíny "divisio" a "phylum" použity současně k označení odlišných hierarchických úrovní, je to v rozporu s Čl. 5 a odpovídající jména nejsou platně zveřejněna (Čl. 33.5).


16.2.     Byla-li při tvorbě jména třídy, oddělení nebo kmene před koncovkou -phyceae nebo -phyta vynechána jedna z částí slov -monado-, -cocco-, -nemato- nebo -clado- tvořících druhou část rodového jména, takové zkrácené jméno třídy, oddělení nebo kmene je považováno za založené na odpovídajícím rodovém jménu, je-li toto odvození zřetelné nebo je uvedeno při ustanovení jména příslušné skupiny.


Příklad 1.    Autor jména Rhaphidophyceae Chadef. ex P. C. Silva (1980) uvedl, že jméno je založeno na jménu Rhapidomonas F. Stein (1878).

Poznámka 2.    Zásada priority není závazná pro jména taxonů v úrovni vyšší, než čeleď (Čl. 11.9).


Doporučení 16A

16A.1.    Jméno oddělení nebo kmene se odvozuje buď od význačných znaků tohoto oddělení nebo kmene (u popisných jmen), a nebo od jména rodu, který je v něm zahrnut; mělo by být ukončeno koncovkou -phyta s výjimkou oddělení nebo kmenů hub, jejichž jména by měla být zakončena koncovkou -mycota.

16A.2.    Jméno pododdělení nebo podkmene se tvoří podobným způsobem, od jména oddělení se liší vhodnou předponou, příponou nebo koncovkou -phytina s výjimkou pododdělení nebo podkmenů hub, jejichž jména by měla být zakončena koncovkou -mycotina.

16A.3.    Jméno třídy nebo podtřídy se tvoří podobným způsobem a mělo by být zakončeno takto:

(a) u řas: -phyceae (třída) a -phycidae (podtřída);

(b) u hub: -mycetes (třída) a -mycetidae (podtřída);

(c) u jiných skupin rostlin: -opsida (třída) a -idae (podtřída).

16A.4.    Bylo-li jméno zveřejněno s latinskou koncovkou, která neodpovídá tomuto Doporučení, je možno koncovku změnit tak, aby Doporučení odpovídala, bez změny jména autora nebo data zveřejnění.

Doporučení 16B

16B.1.    Autoři by měli při výběru mezi typifikovanými jmény pro taxon v úrovni vyšší než čeleď všeobecně dodržovat zásadu priority.

 


       Předcházející     /     následující článek
Obsah

 

AKVÁRIUM  -  Vladimír  PELIKÁN

AKVARIJNÍ  ROSTLINY

OKRASNÁ  AKVÁRIA