Mezinárodní kód botanické nomenklatury
(Tokijský kód)

KAPITOLA IV.

ÚČINNÉ A PLATNÉ ZVEŘEJNĚNÍ

SEKCE 2.

PODMÍNKY A DATA PLATNÉHO ZVEŘEJNĚNÍ JMEN


Článek 32

32.1. Aby bylo jméno taxonu (s výjimkou autonym) platně zveřejněné, musí:
(a) být účinně zveřejněné (viz Čl. 29, 30, 31) k počátečnímu datu nebo po počátečním datu pro příslušnou skupinu (Čl. 13.1);
(b) mít tvar , který odpovídá ustanovením Čl. 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 (viz ale Čl. 18.319.5), H.6H.7;
(c) být doprovázeno popisem nebo diagnózou nebo odkazem na předtím účinně zveřejněný popis nebo diagnózu (s výjimkou případů uvedených v Čl. 42.3, 44.1H.9);
(d) vyhovovat zvláštním ustanovením Čl. 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45 (viz také Čl. 61). Navíc pod podmínkou, že toto ustanovení bude schváleno XVI. mezinárodním botanickým kongresem, jména (s výjimkou autonym) zveřejněná od 1. ledna 2000 budou muset být registrována.


Příklad 1. Jméno „Egeria“ (Néraud in Gaudichaud, Voy. Uranie, Bot.: 25, 28. 1826) zveřejněné bez popisu, diagnózy nebo odkazu na dříve zveřejněný popis nebo diagnózu nebylo platně zveřejněno.

Příklad 2. Jméno „ Loranthus macrosolen Steud.“ bylo původně uvedeno bez popisu nebo diagnózy na tištěných etiketách vydaných kolem roku 1843 na Schimperových položkách habešských rostlin, Sect. II, No. 529, 1288; jméno ale nebylo platně zveřejněno až do doby, kdy Richard (Tent. Fl. Abyss. 1: 340. 1847) popis doplnil.

* Příklad 3. V díle Don, Sweet's Hortus britannicus, ed. 3 (1839), se pro každý udávaný druh v tabulární formě uvádí: barva květu, životnost rostliny a překlad druhového epiteta do angličtiny. V mnoha rodech barva květu a životnost rostliny mohou být shodné pro všechny druhy a zmínka o nich nepochybně nebyla zamýšlena jako popis nebo diagnóza uvádějící jméno v platnost. Nová jména, která se objevila v tomto díle, tedy nejsou platně zveřejněná s výjimkou případů, kde je uveden odkaz na dřívější popisy nebo diagnózy nebo na platně zveřejněné bazionymy.


32.2. Registrace se provádí zasláním tištěného materiálu obsahujícího jasně identifikovaný(é) protolog(y) se jménem (jmény), které má (mají) být registrováno(a), kterémukoliv registračnímu úřadu stanovenému Mezinárodní asociací pro rostlinnou taxonomii.

32.3. Diagnóza taxonu je stanovení odlišností, kterými se taxon podle názoru autora liší od jiných taxonů.

32.4. Pro účely platného zveřejnění jména odkaz na předtím účinně zveřejněný popis nebo diagnózu může být přímý nebo nepřímý (Čl. 32.5). Pro jména zveřejněná od 1. ledna 1953 musí být tento odkaz plný a přímý tak, jak je uvedeno v Čl. 33.2.

32.5. Nepřímý odkaz je jasné naznačení, a to uvedením autora jména nebo nějakým jiným způsobem, že se má použít předtím účinně zveřejněný popis nebo diagnóza.


Příklad 4. Jméno „Kratzmannia“ (Opiz in Berchtold & Opiz, Oekon.-Techn. Fl. Böhm. 1: 398. 1836) bylo zveřejněno s diagnózou, ale nebylo s konečnou platností přijato autorem, a tedy nebylo platně zveřejněno. Jako Kratzmannia Opiz (Seznam: 56. 1852), bez popisu nebo diagnózy, však bylo s konečnou platností přijato a jeho citace jako „Kratzmannia O.“ je nepřímým odkazem na diagnózu zveřejněnou v roce 1836.

Příklad 5. Opiz zveřejnil jméno rodu Hemisphace (Benth.) Opiz (1852) bez popisu nebo diagnózy, ale protože zde uvedl „ Hemisphace Benth.“, nepřímo odkázal na predtím účinně zveřejněný Benthamův popis sekce Salvia sect. Hemisphace (Bentham, Labiat. Gen. Spec.: 193. 1833).

Příklad 6. Nová kombinace Cymbopogon martini (Roxb.) W. Watson (1882) se stala platnou tím, že autor k ní připojil číslo „309“, které, jak je vysvětleno v záhlaví stejné strany, je pořadovým číslem druhu (Andropogon martini Roxb.) v díle Steudel, Syn. Pl. Glumac. 1: 388. 1854. Ačkoli je odkaz na bazionym Andropogon martini nepřímý, je jednoznačný (viz také Dop. 60C.2).

Příklad 7. Miller (1768) v předmluvě k dílu The gardeners dictionary, ed. 8, uvedl, že „plně použil Linného metodu s výjimkou některých případů...“ a udal příklady. V hlavním textu často odkazoval na Linného rody pod jeho vlastními rodovými nadpisy, např. na Cactus L. [pro parte] pod jménem Opuntia Mill. Tedy tam, kde je to vhodné, je možno předpokládat nepřímý odkaz na Linného binom a Millerovy binomy je možno přijmout jako nové kombinace (např. Opuntia ficus-indica (L.) Mill. založené na Cactus ficus-indica L.) nebo jako zřetelně zamýšlené náhrady (např. Opuntia vulgaris Mill. založené na Cactus opuntia L., přičemž obě jména mají společný odkaz na Bauhinovu a Cherlerovu „Opuntia vulgo herbariorum“ ).

Příklad 8. Vyjádření v díle Kummer, Führer in die Pilzkunde (1871), že autor zamýšlel přijmout v úrovni rodu tehdy používané taxony podřazené rodu Agaricus (v té době Friesovy taxony), a všeobecné uspořádání díla, které svědomitě sleduje Friesovu úpravu, představují nepřímý odkaz na Friesova starší jména v hodnotě „tribus“. Tedy jména jako Hypholoma (Fr.: Fr.) P. Kumm. jsou přijímána jako založená na odpovídajících Friesových jménech (v tomto případě: A. „tribus“ Hypholoma Fr.: Fr.), ač Kummer výslovně na Friese neodkazoval .


32.6. Jména zveřejněná s nesprávnou latinskou koncovkou, ale jinak v souladu s tímto Kódem se považují za platně zveřejněná; je třeba je změnit tak, aby odpovídala Čl. 17, 18, 19, 21, 23 a 24, bez změny jména autora nebo data zveřejnění (viz také Čl. 60.11).

32.7. Autonyma (Čl. 6.8) jsou přijímána jako platně zveřejněná jména, datovaná z publikace, ve které byla stanovena (viz Čl. 22.326.3), ať už jsou tam vytištěna nebo ne.

32.8. Jména v označených hierarchických úrovních uvedená v dílech, která jsou na seznamu odmítnutých děl (opera utique oppressa; Dodatek V), nejsou platně zveřejněná. Návrhy na doplnění děl do Dodatku V musí být předloženy Hlavní nomenklatorické komisi (viz Odd. III), která je dá k prošetření komisím pro jednotlivé taxonomické skupiny (viz Dop. 32F; viz také Čl. 14.14 a Dop. 14A).

32.9. Byl-li návrh na odmítnutí díla po prošetření komisí pro příslušnou taxonomickou skupinu schválen Hlavní nomenklatorickou komisí, pak je toto dílo považováno za odmítnuté až do definitivního rozhodnutí dalšího Mezinárodního botanického kongresu.


Poznámka 1. Ustanovení týkající se platného zveřejnění jmen taxonů rostlin, které nebyly původně považovány za rostliny, viz Čl. 45.5.


Doporučení 32A

32A.1. Platné zveřejnění jména by nemělo být prováděno pouze odkazem na popis nebo diagnózu zveřejněnou před rokem 1753.

Doporučení 32B

32B.1. Popis nebo diagnóza jakéhokoliv nového taxonu by měla uvádět znaky, kterými se taxon odlišuje od taxonů nejblíže příbuzných.

Doporučení 32C

32C.1. Autoři by se měli vyhýbat přijetí takového jména, které bylo již dříve, ale neplatně zveřejněno pro jiný taxon.

Doporučení 32D

32D.1. Při popisu nebo nebo tvorbě diagnózy nových taxonů by autoři měli, je-li to možné, připojit vyobrazení detailů struktur jako pomůcku pro identifikaci.

32D.2. Při popisu vyobrazení by autoři měli uvést dokladový(é) exemplář(e) (položku), na kterém (kterých) jsou tato vyobrazení založena (viz také Dop. 8A.2).

32D.3. Autoři by měli jasně a přesně uvést měřítko zveřejňovaných vyobrazení.

Doporučení 32E

32E.1. Při popisech nebo diagnózách parazitických rostlin by měli být vždy uváděni hostitelé, zvláště u parazitických hub. Hostitelé by měli být označováni vědeckými jmény, a ne pouze jmény v moderních jazycích, protože jejich použití je často nejisté..

Doporučení 32F

32F.1. Je-li publikace navržená k odmítnutí podle Čl. 32.8 předložena k prošetření příslušné komisi, autoři by měli podle možností zachovat dosavadní způsob jejího použití až do té doby, dokud Hlavní nomenklatorická komise nepodá k návrhu doporučení.

 


       Předcházející     /     následující článek
Obsah

 

AKVÁRIUM  -  Vladimír  PELIKÁN

AKVARIJNÍ  ROSTLINY

OKRASNÁ  AKVÁRIA