Mezinárodní kód botanické nomenklatury
(Tokijský kód)

KAPITOLA IV.

ÚČINNÉ A PLATNÉ ZVEŘEJNĚNÍ

SEKCE 2.

PODMÍNKY A DATA PLATNÉHO ZVEŘEJNĚNÍ JMEN


Článek 33

33.1.  Kombinace (s výjimkou autonym) není platně zveřejněná, pokud autor s konečnou platností nespojí poslední epiteton se jmémenem rodu nebo druhu anebo s jeho zkratkou.


Příklad 1.  Kombinace platně zveřejněné: V díle Linnaeus, Species Plantarum umístění epiteta na okraji proti jménům rodů zřetelně spojuje epiteton se jménem rodu. Stejného výsledku je dosaženo v díle Miller, Gardeners dictionary, ed. 8, postavením epiteta v závorce bezprostředně za jméno rodu, v díle Steudel, Nomenclator botanicus uspořádáním epitet do seznamu se jménem rodu v záhlaví. Všeobecně je možno téhož dosáhnout jakoukoli typografickou úpravou, která spojuje epiteton s určitým rodovým nebo druhovým jménem.

Příklad 2.  Kombinace neplatně zveřejněné: Prohlášení „Le type de ce genre est la Monarda ciliata Linn. [typem tohoto rodu je Monarda ciliata Linn.]“ (in J. Phys. Chim. Hist. Nat. Arts 89: 98. 1819), které Rafinesque uvedl u rodu Blephilia, není platným zveřejněním kombinace Blephilia ciliata, protože tento autor nespojil s konečnou platností epiteton ciliata s rodovým jménem Blephilia. Podobně kombinace Eulophus peucedanoides nemůže být přisuzována Benthamovi a Hookerovi (Bentham & Hooker, Gen. Pl. 1: 885. 1867) na základě toho, že pod rodem Eulophus uvedli „ Cnidium peucedanoides H. B. et K. “


33.2.  Od 1. ledna 1953 nová kombinace nebo zřetelně zamýšlená náhrada (nomen novum) za předtím platně zveřejněné jméno není platně zveřejněná, pokud není bazionym (synonymum přinášející jméno nebo epiteton) nebo nahrazované synonymum (je-li navrhováno nové jméno) zřetelně označeno a pokud není uveden plný a přímý odkaz na jejich autora, místo platného zveřejnění, stranu nebo tabuli s vyobrazením a datem tohoto zveřejnění.


Příklad 3.  Při přeřazení druhu Ectocarpus mucronatus D. A. Saunders do rodu Giffordia Kjeldsen a Phinney (in Madrońo 22: 90, 27. dubna 1973) citovali bazionym a jeho autora, ale bez odkazu na místo jeho platného zveřejnění. Později (in Madrońo 22: 154. 2. července 1973) uvedli binom G. mucronata (D. A. Saunders) Kjeldsen & Phinney v platnost tím, že uvedli plný a přímý odkaz na místo platného zveřejnění bazionymu.

Poznámka 1.  Ve smyslu tohoto Kódu odkazem na strany (v publikaci s postupným stránkováním) je odkaz na stranu nebo strany, na kterých byl platně zveřejněn bazionym nebo otištěn protolog, ale ne na strany celé publikace, pokud publikace nemá stejný rozsah jako protolog.

Příklad 4.  Když Peerally navrhoval kombinaci „Cylindrocladium infestans(in Mycotaxon 40: 337. 1991), citoval bazionym jako „Cylindrocladiella infestans Boesw., Can. J. Bot. 60: 2288-2294. 1982)“. Protože to byl odkaz na celý Boeswinkelův článek, a ne pouze na protolog zamýšleného bazionymu, kombinace nebyla Peerallym platně zveřejněná.


33.3.  Chyby v bibliografické citaci a nesprávné způsoby citace (viz Čl. 46) nezpůsobují neplatnost zveřejnení nové kombinace nebo zřetelně zamýšlené náhrady staršího jména.


Příklad 5.  Jméno Aronia arbutifolia var. nigra (Willd.) F. Seym. (Fl. New England: 308. 1969) bylo zveřejněné jako nová kombinace „založená na Mespilus arbutifolia L. var. nigra Willd., in Sp. Pl. 2: 1013. 1800.“ Willdenow uváděl tyto rostliny v rodu Pyrus, a ne v rodu Mespilus, a jeho dílo bylo zveřejněné v roce 1799, a ne v roce 1800; tyto chyby se považují za bibliografické chyby v citaci, které nezpůsobují neplatnost nové kombinace.

Příklad 6.  Tryon (in Contr. Gray Herb. 200: 45. 1970) navrhl kombinaci Trichipteris kalbreyeri s plným a přímým odkazem na jméno Alsophila kalbreyeri C. Chr. (Index Filic. 44. 1905). Toto ale není místo platného zveřejnění bazionymu, který už předtím zveřejnil s týmž typem Baker (Summ. New Ferns: 9. 1892). Tryonova bibliografická chyba v citaci nezpůsobuje neplatnost nové kombinace, která musí být citována jako T. kalbreyeri (Baker) R. M. Tryon.

Příklad 7.  Raitviir (1980) navrhl kombinaci Lasiobelonium corticale s plným a přímým odkazem na jméno Peziza corticalis v díle Fries, Syst. Mycol. 2: 96. 1822. Toto však nebylo místo platného zveřejnení bazionymu, neboť podle Kódu platného v roce 1980 bylo toto místo v díle Mérat, Nouv. Fl. Env. Paris, ed. 2, 1: 22. 1821, ale podle současného Kódu je v díle Persoon, Observ. Mycol. 1: 28. 1796. Raitviirova bibliografická chyba v citaci nezpůsobuje neplatnost nové kombinace, která musí být citována jako L. corticale (Pers.) Raitv.


33.4.  Pouhý prostý odkaz na díla Index kewensis, Index of fungi nebo na jakékoli jiné dílo než to, ve kterém bylo jméno platně zveřejněné, není plným a přímým odkazem na původní zveřejnění jména.


Příklad 8.  Když Ciferri (in Mycopathol. Mycol. Appl. 7: 86-89. 1954) navrhoval 142 nových kombinací v rodu Meliola, vynechal odkazy na místa zveřejnění bazionymů s tím, že je možno je najít v Petrakových seznamech nebo v Index of fungi; žádná z těchto kombinací nebyla platně zveřejněná. Podobně Grummann (Cat. Lich. Germ.: 18. 1963) uvedl novou kombinaci ve tvaru Lecanora campestris f. „ pseudistera (Nyl.) Grumm. c.n. – L. p. Nyl., Z 5: 521“, kde „Z 5“ odkazovalo na Zahlbrucknera (Zahlbruckner, Cat. Lich. Univ. 5: 521. 1928), který uvedl plnou citaci bazionymu Lecanora pseudistera Nyl.; Grummannova kombinace nebyla platně zveřejněná.

Poznámka 2.  Zveřejnění jména pro taxon předtím známý pod chybně použitým jménem musí být podle Čl. 32, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45 platné. Tento postup není tentýž, jako zveřejnění zřetelně zamýšlené náhrady (nomen novum) za platně zveřejněné, ale neoprávněné jméno (Čl. 58.1(b)), jejíž typ je nutně stejný jako typ jména, které nahrazuje (Čl. 7.3).


Příklad 9.  Jméno Sadleria hillebrandii Rob. (1913) bylo zavedeno jako „nom. nov.“ za jméno „ Sadleria pallida Hilleb. Fl. Haw. Is. 582. 1888. Not Hook. & Arn. Bot. Beech. 75. 1832.“ Protože toto zavedení jména odpovídalo požadavkům Čl. 32, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45 (na platné zveřejnení před rokem 1935 stačil jednoduchý odkaz na předešlý popis nebo diagnózu v jakémkoli jazyku), jméno je platně zveřejněné. Má však být považováno za jméno nového druhu, uvedeného v platnost Hillebrandovým popisem taxonu, pro nějž Hillebrand chybně použil jméno S. pallida Hook. & Arn., a ne za nomen novum, jak to bylo uvedeno Robinsonem; v důsledku toho zde není možno použít Čl. 7.3.

Příklad 10.  Jméno Juncus bufonius „var. occidentalis “ (Hermann in U.S. Forest Serv., Techn. Rep. RM-18: 14. 1975) bylo zveřejněné jako „nom. et stat. nov.“ místo J. sphaerocarpus „auct. Am., non Nees“. Protože zveřejnení nezahrnovalo ani latinskou diagnózu, ani stanovení typu nebo odkaz na nějakou předcházející publikaci, ktorá by vyhovovala těmto požadavkům, jméno není platně zveřejněné.


33.5.  Jméno taxonu, jehož hierarchická úroveň byla při zveřejnění v rozporu s Čl. 5 označena termínem, který byl z hlediska posloupnosti hierarchie chybně použit, není platně zveřejněné. Takovéto chybné použití termínu zahrnuje formy rozdělené do variet, druhy zahrnující rody a rody zahrnující čeledě nebo tribusy.


Příklad 11.  Jméno „sectio Orontiaceae “ Brown (Prodr.: 337. 1810) nezveřejnil platně, protože chybně použil termín „sectio“ pro taxony v úrovni vyšší než rod.

Příklad 12.  Jména „tribus Involuta “ a „tribus Brevipedunculata “ (Huth in Bot. Jahrb. Syst. 20: 365, 368. 1895) nejsou platně zveřejněná, protože Huth chybně použil termín „tribus“ pro taxon v rodu Delphinium, v úrovni nižší než sekce.


33.6.   Výjimka z Čl. 33.5 platí pro jména taxonů podřazených rodu v díle Fries, Systema mycologicum, nazývaných tribus, které jsou považována za platně zveřejněná jména taxonů podřazených rodu.


Příklad 13.  Jméno Agaricus „tribus“ Pholiota Fr. (Syst. Mycol. 1: 240. 1821) sankcionované ve stejném díle je platně zveřejněný bazionym rodového jména Pholiota (Fr.: Fr.) P. Kumm. (1871) (viz Čl. 32, Př. 8).


Doporučení 33A

33A.1. Plný a přímý odkaz na místo zveřejnění bazionymu nebo nahrazovaného synonyma by měl bezprostředně následovat za navrženou novou kombinací nebo nomen novum. Neměl by to být jednoduchý odkaz na bibliografii na konci publikace nebo na jiné části téže publikace, např. použitím zkratek „loc. cit.“ nebo „op. cit.“.


       Předcházející     /     následující článek
Obsah

 

AKVÁRIUM  -  Vladimír  PELIKÁN

AKVARIJNÍ  ROSTLINY

OKRASNÁ  AKVÁRIA