Mezinárodní kód botanické nomenklatury
(Tokijský kód)

KAPITOLA IV.

ÚČINNÉ A PLATNÉ ZVEŘEJNĚNÍ

SEKCE 2.

PODMÍNKY A DATA PLATNÉHO ZVEŘEJNĚNÍ JMEN


Článek 45

45.1.  Datum jména je datum jeho platného zveřejnění. Nejsou-li různé podmínky pro platné zveřejnění splněné současně, pak je to datum, kdy byla splněna poslední podmínka. Avšak jméno musí být výslovně přijato v místě platného zveřejnění. Jméno zveřejněné od 1. ledna 1973, u něhož nejsou různé podmínky pro platné zveřejnění splněny současně, není platně zveřejněné, není-li uveden plný a přímý odkaz (Čl. 33.2) na místa, kde byly tyto podmínky splněny dříve.


Příklad 1.  Jméno „Clypeola minor“ se poprvé objevilo v linnéovské disertaci Flora monspeliensis (1756) v seznamu jmen, jimž předcházela čísla, ale bez upřesnění, co tato čísla znamenají a bez jakékoli jiné formy popisu. Když byla disertace znovu vytištěna ve 4. svazku Amoenitates academicae (1759), byla doplněna poznámka, že tato čísla odkazují na dřívější popisy zveřejněné v díle Magnol, Botanicon monspeliense. Avšak jméno „Clypeola minor“ nebylo v tomto reprintu uvedeno, protože Linné je již v té době nepřijímal, a tudíž nebylo platně zveřejněno.

Příklad 2.  Když Nakanishi (in J. Sci. Hiroshima Univ., ser. B(2), 11: 75. 1966) navrhoval „Graphis meridionalis“ jako nový druh, uvedl latinský popis, ale nestanovil holotyp. Meno G. meridionalis Nakan. bylo platně zveřejněno v roce 1967 (in J. Sci. Hiroshima Univ., ser. B(2), 11: 265), když stanovil holotyp jména a uvedl plnou a přímou citaci předešlé publikace.


45.2.  Pokud od 1. ledna 2000 nebude před registrací jména splněna jedna nebo více podmínek pro platné zveřejnění, jméno bude muset být po jejich splnění znovu předloženo k registraci.

45.3.  Oprava původního způsobu psaní jména (viz Čl. 32.660) neovlivňuje datum jeho platného zveřejnění.


Příklad 3.  Oprava pravopisné (ortografické) chyby ve jméně Gluta „benghas“ (Linnaeus, Mant.: 293. 1771) na Gluta renghas L. neovlivňuje datum zveřejnění tohoto jména, byť se tato oprava uskutečnila až v roce 1883 (Engler in Candolle & Candolle, Monogr. Phan. 4: 225).


45.4.  V otázkach priority přicházejí v úvahu pouze oprávněná jména (viz Čl. 11, 52, 53, 54). Avšak platně zveřejněná starší homonyma, ať už jsou oprávněná nebo ne, způsobují zamítnutí jejich mladších homonym, pokud nejsou konzervovaná nebo sankcionovaná (viz ale Čl. 15, Pozn. 1).

45.5.  Pokud je taxon původně přiřazovaný ke skupině, kterou nezahrnuje tento Kód, považován za příslušející ke skupině rostlin (kromě řas), autorství a datum kteréhokoli z jeho jmen jsou určeny prvním zveřejněním, které odpovídá požadavkům platného zveřejnění podle tohoto Kódu. Je-li taxon považován za příslušný k řasám, pro kterékoliv z jeho jmen je požadováno pouze to, aby odpovídalo požadavkům příslušného nebotanického Kódu na postavení ekvivalentní platnému zveřejnění podle tohoto Kódu (viz ale Čl. 54 vztahující se k homonymii).


Příklad 4.  Amphiprora Ehrenb. (1843) je dostupné jméno pro rod živočichů, který poprvé považoval za náležející k řasám Kützing (1844). Jméno Amphiprora má prioritu v botanické nomenklatuře od roku 1843, a ne od roku 1844.

Příklad 5.  Petalodinium Cachon & Cachon-Enj. (in Protistologia 5: 16. 1969) je dostupné jméno podle Mezinárodního kódu zoologické nomenklatury pro rod ze skupiny obrněnek [dinoflagellates, panciernatky]. Je-li tento taxon považován za náležející k řasám, jméno si ponechává původního autora a původní datum, byť v původním zveřejnění chyběla latinská diagnóza.

Příklad 6.  Ačkoli Labyrinthodyction Valkanov (in Progr. Protozool. 3: 373. 1969) je podle Mezinárodního kódu zoologické nomenklatury dostupné jméno pro rod ze skupiny kořenonožců [rhizopods], není platné, když je tento taxon považován za náležející k houbám, protože v původním zveřejnění chyběla latinská diagnóza.

Příklad 7.  Protodiniferaceae Kof. & Swezy (in Mem. Univ. Calif. 5: 111. 1921, „Protodiniferidae“), dostupné jméno podle Mezinárodního kódu zoologické nomenklatury, je platně zveřejněné jako jméno čeledi řas s jeho původním autorem a datem, ale s původní koncovkou změněnou v souladu s Čl. 18.432.6.


Doporučení 45A

45A.1.  Autoři používající nová jména v dílech (flórách, katalozích atd.) psaných v moderních (živých) jazycích by měli současně splnit požadavky na jejich platné zveřejnění.

Doporučení 45B

45B.1.  Autoři by měli přesně uvést data zveřejnění svých děl. V dílech vydávaných po částech by měla být na posledním zveřejněném listu příslušného svazku uvedena přesná data, kdy byly jednotlivé sešity nebo části svazku zveřejněny, a současně údaje o počtu stran a tabulí, které k nim patří.

Doporučení 45C

45C.1.  Na zvláštních (odděleně tištěných a vydávaných) výtiscích prací zveřejněných v periodikách by měl být uveden název periodika, číslo ročníku nebo části, původní stránkování a datum (rok, měsíc a den) vydání.

 


       Předcházející     /     následující článek
Obsah

 

AKVÁRIUM  -  Vladimír  PELIKÁN

AKVARIJNÍ  ROSTLINY

OKRASNÁ  AKVÁRIA