Mezinárodní kód botanické nomenklatury
(Tokijský kód)

KAPITOLA VI.

JMÉNA HUB S PLEOMORFICKÝM ŽIVOTNÍM CYKLEM


Článek 59

59.1.  U vřeckatých a bazidiových hub (včetně Ustilaginales) s mitotickými nepohlavními (asexuálními) morfami (anamorfami), jakož i s meiotickými pohlavními (sexuálními) morfami (teleomorfami), správné jméno vztahující se k holomorfě (t.j. druh se všemi jeho morfami) je – s výjimkou lichenizovaných hub – nejstarší oprávněné jméno typifikované prvkem reprezentujícím teleomorfu, t.j. morfu charakterizovanou tvorbou vřecek/askospór, bazidií/bazidiospór, teliospór nebo jiných orgánů nesoucích bazidia.

59.2.  Aby bylo binární jméno způsobilé jako jméno holomorfy, nejen jeho typový dokladový exemplář musí být teleomorfický, ale i protolog musí zahrnovat popis nebo diagnózu této morfy (nebo musí být zformulován tak, aby nebylo možné vyloučit odkaz na teleomorfu).

59.3.  Nejsou-li tyto požadavky splněny, jméno je potom jménem morfologického taxonu a je použitelné jen pro anamorfu reprezentovanou jejím typem, která byla popsána nebo na kterou bylo odkázáno v protologu. Přijaté taxonomické umístění typu jména určuje použití jména bez ohledu na to, zda rod, ke kterému je podřazený taxon autorem alebo autory přiřazen, je holomorfický nebo anamorfický.

59.4.  Priorita jmen holomorf v jakékoli hierarchické úrovni není ovlivněna dřívějším zveřejněním jmen anamorf, které se hodnotí jako odpovídající morfy těchto holomorf.

59.5.  Ustanovení tohoto Článku nemají být vysvětlována tak, že brání zveřejňování a použití binárních jmen pro morfologické taxony v případech, kdy je považováno za nevyhnutelné nebo žádoucí odkazovat jen na anamorfy.


Příklad 1.  Protože teleomorfa Gibberella stilboides W. L. Gordon & C. Booth (1971) je známa pouze z kmenů anamorfy Fusarium stilboides Wollenw. (1924), které byly spářeny [mating] v kultuře, ale nebyla nalezena v přírodě, může být považováno za žádoucí používat pro tento patogen rodu Coffea jméno anamorfy.

Příklad 2.  Cummins (1971) v díle The rust fungi of cereals, grasses and bamboos nepovažoval za nevyhnutelné ani žádoucí zavádět nová jména anamorf v rodech Aecidium Pers.: Pers. a Uredo Pers.: Pers. pro éciová a urédiová stádia druhů rodu Puccinia Pers.: Pers., u nichž bylo známo téliové stádium (teleomorfa).

Poznámka 1.  Nejsou-li ještě dostupná druhová nebo vnitrodruhová jména pro anamorfy, mohou být navržena v době zveřejnění jména pro holomorfickou houbu, nebo i později. Epiteta mohou být, je-li to žádoucí, stejná, pokud nejsou v homonymických kombinacích.


59.6.  Je-li zjevné a jednoznačné, že autor (autoři) novězavedené morfy ji chtěl(i) záměrně přiřadit k morfě, která typizuje jím předpokládaný bazionym, a podpořil-li autor svůj úmysl splněním všech podmínek pro platné zveřejnění podle Čl. 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, pak se údaje jako „comb. nov. “ nebo „nom. nov. “ považují za formální chybu, to znamená, že novězavedené jméno je pokládáno za jméno nového taxonu a přisuzuje se jen jeho autorovi. Jsou-li splněny podmínky jen na platné zveřejnění nové kombinace (Čl. 33, 34), jméno je pokladáno za novou kombinaci, podle Čl. 7.4 založenou na typu výslovně uvedeného nebo autorem předpokládaného bazionymu.


Příklad 3.  Jméno Penicillium brefeldianum B. O. Dodge (1933) založené na teleomorfickém a anamorfickém materiálu je platné a oprávněné jméno holomorfy navzdory tomu, že tento druh byl přiřazen k morfologickému rodu. Jméno je oprávněně kombinované v holomorfickém rodu jako Eupenicillium brefeldianum (B. O. Dodge) Stolk & D. B. Scott (1967). Jméno P. brefeldianum není k dispozici pro použití v zúženém smyslu jen pro anamorfu.

Příklad 4.  Jméno Ravenelia cubensis Arthur & J. R. Johnst. (1918) založené na dokladovém exempláři, který nese jen urédia (t.j. jde o anamorfu), je platné a oprávněné jméno anamorfy navzdory tomu, že tento druh byl přiřazen k holomorfickému rodu. Je oprávněně kombinované v morfologickém rodu jako Uredo cubensis (Arthur & J. R. Johnst.) Cummins (1956). R. cubensis není dostupné pro použití ve smyslu zahrnujícím teleomorfu.

Příklad 5.  Jméno Mycosphaerella aleuritidis bylo zveřejněno jako „(Miyake) Ou comb. nov., syn. Cercospora aleuritidis Miyake“, ale s latinskou diagnózou teleomorfy. Označení „comb. nov.“ je považováno za formální chybu a M. aleuritidis S. H. Ou (1940) je přijímáno jako platně zveřejněné nové druhové jméno holomorfy, typifikované teleomorfickým materiálem popsaným Ouem.

Příklad 6.  Jméno Corticium microsclerotium bylo původně zveřejněno jako „(Matz) Weber, comb. nov., syn. Rhizoctonia microsclerotia Matz“ s popisem teleomorfy pouze v angličtině. Kvůli ustanovením Čl. 36 to není možné považovat za platné zveřejnění jména nového druhu, takže C. microsclerotium (Matz) G. F. Weber (1939) musí být považováno za platně zveřejněnou a oprávněnou novou kombinaci založenou na dokladovém exempláři anamorfy, která typifikuje jeho bazionym. Jméno C. microsclerotium G. F. Weber (1951) zveřejněné s latinským popisem a teleomorfickým typem je neoprávněné mladší homonymum.

Příklad 7.  Jméno Hypomyces chrysospermus Tul. (1860) předložené jako jméno holomorfy bez označení „comb. nov.“, ale s výslovným odkazem na Mucor chrysospermus (Bull.) Bull. a Sepedonium chrysospermum (Bull.) Fr., které jsou jmény jeho anamorfy, nemůže být považováno za novou kombinaci, ale za jméno nově popsaného druhu s teleomorfickým typem.


Doporučení 59A

59A.1.  Je-li popisována nová morfa houby, měla by být zveřejněna buď jako nový taxon (např. gen. nov., sp. nov., var. nov.), jehož jméno má teleomorfický typ, nebo jako nová anamorfa (anam. nov.), jejíž jméno má anamorfický typ.

59A.2.  Je-li použito při pojmenování nové morfy houby epiteton jména odlišné a dříve popsané morfy téže houby, nové jméno by mělo být stanoveno jako jméno nového taxonu nebo anamorfy, podle toho, o který případ jde, a ne jako nová kombinace založená na starším jméně.

 


       Předcházející     /     následující článek
Obsah

 

AKVÁRIUM  -  Vladimír  PELIKÁN

AKVARIJNÍ  ROSTLINY

OKRASNÁ  AKVÁRIA