Mezinárodní kód botanické nomenklatury
(Tokijský kód)

KAPITOLA VII.

PRAVOPIS (ORTOGRAFIE) JMEN A EPITET A GRAMATICKÝ ROD RODOVÝCH JMEN

SEKCE 1.

PRAVOPIS (ORTOGRAFIE) JMEN A EPITET


Článek 61

61.1.  Za platně zveřejněnou se považuje jen jedna ortografická varianta jména. Je to tvar, který je uveden v původní publikaci, s výjimkou případů vymezených v Čl. 60 (typografické nebo ortografické chyby a standardizace), 14.11 (konzervované způsoby psaní) a 32.6 (nesprávné latinské koncovky).

61.2.  Ve smyslu tohoto Kódu jsou ortografickými variantami různé způsoby psaní, různé tvary složených slov a různé tvary skloňování jména nebo jeho epiteta (včetne typografických chyb), které mají jen jeden nomenklatorický typ.

61.3.  Je-li v původní publikaci uvedeno více ortografických variant, musí být ponechána ta, která je v souladu s pravidly a nejlépe odpovídá Doporučením Čl. 60; jinak musí být následován první autor, který v účinně zveřejněném textu (Čl. 29, 30, 31) výslovně přijal jednu z variant a současně zamítl druhou variantu (nebo ostatní varianty).

61.4. Ortografické varianty jména musí být opraveny na platně zveřejněný tvar tohoto jména. Kdekoli by byla takováto varianta otištěna, má být považována za otištěnou v opraveném tvaru.


Poznámka 1.  U plných citací je žádoucí, aby byl uveden i původní tvar opravené ortografické varianty (Dop. 50F).


61.5.  Jména založená na stejném typu, která jsou si natolik podobná, že by mohlo dojít k jejich záměně, jsou považovány za ortografické varianty. (K problému jmen založených na různych typech, které jsou si natolik podobné, že by mohlo dojít k jejich záměně, viz Čl. 53.3.)


Příklad 1.  Geaster Fr. (1829) a Geastrum Pers. (1794): Pers. (1801) jsou podobná jména se stejným typem (viz Taxon 33: 498. 1984); jsou považovány za ortografické varianty, a to navzdory tomu, že jsou odvozeny od různých podstatných jmen – aster (asteris) a astrum (astri).

 


       Předcházející     /     následující článek
Obsah

 

AKVÁRIUM  -  Vladimír  PELIKÁN

AKVARIJNÍ  ROSTLINY

OKRASNÁ  AKVÁRIA