Mezinárodní kód botanické nomenklatury
(Tokijský kód)

(Upozornění: v platnosti je novelizované znění - viz St. Louiský kód)

Pramen: http://nic.savba.sk/sav/inst/botu/SBS1/kod/titul.htm (slovensky)

OBSAH

Titulní strana
   Několik slov úvodem k slovenskému překladu Kódu
   Předmluva k anglickému vydání
   Klíč k číslování článků, poznámek a doporučení
   Preambule (1-11)
   Oddíl I Zásady   (I-VI)
   Oddíl II Pravidla a doporučení   (Čl. 1-76)
   Kapitola I Hierarchické úrovně taxonů   (Čl. 1, 2, 3, 4, 5)
   Kapitola II Jména taxonů (Všeobecné předpisy)   (Čl. 6-15)
   Sekce 1 Definice   (Čl. 6)
   Sekce 2 Typifikace   (Čl. 7, 8, 9, 10)
   Sekce 3 Priorita   (Čl. 11, 12)
   Sekce 4 Omezení zásady priority   (Čl. 13, 14, 15)
   Kapitola III Nomenklatura taxonů podle jejich hierarchické úrovně   (Čl. 16-28)
   Sekce 1 Jména taxonů v hierarchických úrovních vyšších než čeleď   (Čl. 16, 17)
   Sekce 2 Jména čeledí a podčeledí, tribusů a podtribusů   (Čl. 18, 19)
   Sekce 3 Jména rodů a taxonů podřazených rodu   (Čl. 20, 21, 22)
   Sekce 4 Jména druhů   (Čl. 23)
   Sekce 5 Jména taxonů v hierarchických úrovních nižších než druh (vnitrodruhové taxony)
  (Čl. 24, 25, 26, 27)
   Sekce 6 Jména pěstovaných rostlin   (Čl. 28)
   Kapitola IV Účinné a platné zveřejnění   (Čl. 29-50)
   Sekce 1 Podmínky a data účinného zveřejnění   (Čl. 29, 30, 31)
   Sekce 2 Podmínky a data platného zveřejnění jmen
  (Čl. 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45)
   Sekce 3 Citace jmen autorů   (Čl. 46, 47, 48, 49, 50)
   Sekce 4 Všeobecná doporučení týkající se citací   ( Dop. 50A-F)
   Kapitola V Zamítnutí jmen   (Čl. 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58)
   Kapitola VI Jména hub s pleomorfickým životním cyklem   (Čl. 59)
   Kapitola VII Pravopis (ortografie) jmen a epitet a gramatický rod rodových jmen   (Čl. 60, 61, 62)
   Sekce 1 Pravopis (ortografie) jmen a epitet   (Čl. 60, 61)
   Sekce 2 Gramatický rod rodových jmen   (Čl. 62)
   Oddíl III Ustanovení týkající se změn Kódu
   Dodatek I Jména hybridů   (Čl. H1, H2, H3, H4, H5, H6, H7, H8, H9, H10, H11, H12)
   Seznam zbývajících dodatků

(slovenskou verzi v roce 2000 do češtiny přeložil a graficky pro http://botankod.aquariana.cz upravil Vladimír Pelikán)

 

AKVÁRIUM  -  Vladimír  PELIKÁN

AKVARIJNÍ  ROSTLINY

OKRASNÁ  AKVÁRIA