Mezinárodní kód botanické nomenklatury
(Tokijský kód)


ODDÍL III.

USTANOVENÍ  TÝKAJÍCÍ  SE  ZMĚN  KÓDU


 

Odd. III. 1.  Změna Kódu.  Kód může být změněn jen na základě rokování plenární schůze Mezinárodního botanického kongresu, a to na podkladě rezoluce navržené Nomenklatorickou sekcí kongresu1 .

Odd. III. 2.  Nomenklatorické komise. Stálé nomenklatorické komise jsou zřizovány pod patronátem Mezinárodní asociace pro rostlinnou taxonomii [International Association for Plant Taxonomy]. Členové těchto komisí jsou voleni Mezinárodním botanickým kongresem. Komise mají právo kooptovat další členy a zakládat subkomise; potřební představitelé jsou voleni.

(1) Hlavní nomenklatorická komise [General Committee] je složena z tajemníků ostatních komisí, hlavního zpravodaje [rapporteur-général], předsedy a tajemníka Mezinárodní asociace pro rostlinnou taxonomii a nejméně pěti členů jmenovaných Nomenklatorickou sekcí. Hlavní zpravodaj je pověřen předložit nomenklatorické návrhy Mezinárodnímu botanickému kongresu.

(2) Komise pro semenné rostliny [Committee for Spermatophyta].

(3) Komise pro kapraďorosty [Committee for Pteridophyta].

(4) Komise pro mechorosty [Committee for Bryophyta].

(5) Komise pro houby [Committee for Fungi].

(6) Komise pro řasy [Committee for Algae].

(7) Komise pro fosilní rostliny [Committee for Fossil Plants].

(8) Ediční komise [Editorial Committee] pověřená přípravou a zveřejněním Kódu v souladu s rozhodnutími přijatými Mezinárodním botanickým kongresem. Předsedou komise je hlavní zpravodaj předchozího kongresu, který je pověřen všeobecnými povinnostmi souvisejícími s přípravou Kódu k vydání.

Odd. III. 3.  Kancelář pro nomenklaturu [Bureau of Nomenclature] Mezinárodního botanického kongresu.
Vedení kanceláře tvoří:
  (1) předseda Nomenklatorické sekce, zvolený organizačním výborem příslušného Mezinárodního botanického kongresu;
  (2) zapisovatel, jmenovaný stejným organizačním výborem;
  (3)
hlavní zpravodaj, zvolený předešlým kongresem;
  (4)
zástupce hlavního zpravodaje [vice-rapporteur], zvolený organizační komisí na návrh hlavního zpravodaje.

Odd. III. 4.  Hlasování o nomenklatorických návrzích probíhá ve dvou fázích:
  (a) předběžné konzultativní hlasování poštou, které slouží jako vodítko,
  (b) konečné a závazné hlasování v Nomenklatorické sekci Mezinárodního botanického kongresu.

Hlasovací právo:

(a) Předběžné hlasování poštou:

  1. Členové Mezinárodní asociace pro rostlinnou taxonomii.
  2. Autoři návrhů.
  3. Členové nomenklatorických komisí.

Poznámka 1.  Kumulace a přenos osobních hlasů nejsou přípustné.


(b) Konečné hlasování na zasedání Nomenklatorické sekce:

  1. Všichni oficiálně zaregistrovaní členové sekce. Kumulace nebo přenos osobních hlasů nejsou přípustné.
  2. Oficiální delegáti nebo zastupující delegáti institucí uvedených v seznamu sestaveném Kanceláří pro nomenklaturu Mezinárodního botanického kongresu a předloženém Hlavní nomenklatorické komisi ke konečnému schválení. Takovéto instituce mají 1-7 hlasů podle toho, jak je to uvedeno v seznamu. Žádná instituce, a to ani v širokém smyslu slova, nemá nárok na více než 7 hlasů. Přenos institucionálních hlasů na určité zastupující delegáty je povolen, ale jednotlivá osoba nesmí mít více než 15 hlasů včetně osobního hlasu. Institucionální hlasy s instrukcemi týkajícími se počtu hlasů pro jednotlivé návrhy mohou být deponovány v Kanceláři pro nomenklaturu.

OBSAH

 

AKVÁRIUM - Vladimír PELIKÁN

AKVARIJNÍ ROSTLINY

OKRASNÁ AKVÁRIA